Algemene Voorwaarden Praktijk Iseger

Algemene voorwaarden van Praktijk Iseger , gevestigd te (4011 JX) Zoelen, aan het adres Huisgardsesteeg 14A, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30266117, hierna te noemen “Praktijk Iseger”

 1.       Toepasselijkheid  

1.1.        Op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst van Praktijk Iseger respectievelijk haar rechtsopvolger(s) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website www.praktijkiseger.nl

1.2.       Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Praktijk Iseger worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door Praktijk Iseger ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3.           Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan opdrachtnemer is hierbij uitgesloten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

1.4.         Indien deze algemene voorwaarden op enig punt strijdig zijn met een andere schriftelijke individuele afspraak tussen Praktijk Iseger en opdrachtgever prevaleert op dat punt de tekst van de andere schriftelijke individuele afspraak tussen Praktijk Iseger en opdrachtgever.

1.5.            Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6.        Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.7.            Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van Praktijk Iseger.

  

2.       Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer c.q. behandelaar                 Praktijk Iseger

Opdrachtgever c.q. cliënt                              De (rechts- of natuurlijke) persoon die een opdracht verleent aan Praktijk Iseger.

Opdracht c.q. hulpverlening                         De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te c.q. behandeling bepalen diensten die door de opdrachtgever verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

3.       Algemene bepalingen ten aanzien van de praktijk

3.1              De praktijk dient door een ieder met respect te worden behandeld.

3.2           Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 48 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Bij een niet-tijdige annulering wordt de oorspronkelijk gereserveerde tijd in rekening gebracht bij de cliënt. Afspraken annuleren in het weekend vallen niet onder de 48 uur regeling, er dient rekening te worden gehouden dat de opdrachtgever de tijd krijgt uw gereserveerde tijd her in te plannen.

3.3              Het annuleren van gemaakte afspraken kan niet via e-mail, tenzij uw afzegging nadrukkelijk bevestigd is door Praktijk Iseger.

3.4          De opdracht van de cliënt kan betekenen dat behandeling van lichaamsdelen die als intiem kunnen worden beschouwd noodzakelijk is. Wanneer een dergelijke behandeling plaatsvindt is er evenwel geen sprake van seksuele intimiteiten of intimidatie; de cliënt beseft dat in voorkomend geval de behandeling van intieme lichaamsdelen onderdeel kan uitmaken van de integrale behandeling conform de opdracht van de cliënt..

3.5           Wanneer de cliënt zich bij de behandeling onprettig voelt is het zijn of haar verantwoording dit tijdig aan te geven bij zijn of haar behandelaar.

 

4.       Vegatest methodiek

4.1.         Iedere eerste behandeling met de VEGAtest methodiek duurt 90 minuten.

4.2.         Controles van behandelingen met de VEGAtest nemen tussen de 30 en 60 minuten in beslag.

4.3.       Bij een VEGAtest dient de cliënt vragen van de behandelaar naar  waarheid te beantwoorden. In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot contra-indicaties zoals; pacemakers, hartproblemen of andere implantaten. Wanneer de cliënt niet naar waarheid antwoordt op verschillende vragen van de behandelaar, komt dit voor risico en rekening van de cliënt.

 

5.       Actie Potentiaal Simulatie en/of Electro Magnetische Therapie en/of Hartcohorentie – behandeling (APS behandeling)

5.1           Iedere APS behandeling duurt 60 minuten.

5.2           Bij de APS behandeling dient de cliënt vragen van de behandelaar naar  waarheid te beantwoorden.

In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot contra-indicaties zoals; pacemakers, hartproblemen of andere implantaten. Wanneer de cliënt niet naar waarheid antwoordt op verschillende vragen van de behandelaar, komt dit voor risico en rekening van de cliënt..

 

6.       Fysische therapie

6.1          Therapie duurt 30 minuten of 60 minuten

6.2          Bij een Fysische therapie dient de cliënt vragen van de behandelaar naar  waarheid te beantwoorden.
      In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot mogelijke contra-indicaties zoals: neurologische problemen,     
      pacemakers, hartproblemen of andere implantaten. Wanneer de cliënt niet naar waarheid antwoordt op
      verschillende vragen van de behandelaar, komt dit voor risico en rekening van de cliënt..

 

7.       IEMT therapie

7.1.        Therapie duurt 60 tot 90 minuten

7.2.         Bij IEMT therapie dient de cliënt vragen van de behandelaar naar  waarheid te beantwoorden.

In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot neurologische afwijkingen, psychische aandoeningen, verplichting tot wettelijke getuigenis in het voorschiet, of wanneer de client medicatie gebruikt dient dit vooraf bekend te zijn bij de behandelaar. Wanneer de cliënt niet naar waarheid antwoordt op
verschillende vragen van de behandelaar, komt dit voor risico en rekening van de cliënt..

 

8.       Behandelplan/verklaringen  

8.1.         Behandelplannen  van Praktijk Iseger zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt is verstrekt. De cliënt staat ervoor in dat hij of zij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de behandeling heeft verstrekt.

8.2.         Praktijk Iseger geeft adviezen, maar stelt uitdrukkelijk geen diagnoses. Ook wanneer vergelijkbare termen gebruikt worden die regulier wel duiden op een diagnose

8.3.          Aan behandelplannen worden geen garanties c.q. waarborgen verbonden ten opzichte van enig resultaat.

8.4.          De prijzen van de therapievorm zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.5.           Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergoedingen bij de zorgverzekeraar. De betalingsverplichting die de cliënt aan Praktijk Iseger heeft voor geleverde diensten, is niet onderhevig of afhankelijk van de mogelijke vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar.

8.6.           Op te stellen verklaringen die door client worden aangevraagd aan één van de behandelaars van Praktijk Iseger  kunnen worden opgesteld op verzoek. Echter worden deze uitdrukkelijk alleen opgesteld na een schriftelijk verzoek van de client naar de behandelend therapeut. De kosten voor het opstellen van de betreffende verklaring zal in rekening gebracht worden aan de client.

 

9.       Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

9.1.         De cliënt verstrekt aan Praktijk Iseger en zijn of haar behandelaar tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

9.2.        De cliënt meldt medicijngebruik, drugsgebruik en alcoholgebruik alvorens de behandelaar overgaat tot uitvoering van de hulpverlening. Tevens meldt de cliënt bijzonderheden waarvan hij weet, vermoedt of zou kunnen vermoeden dat die van belang zijn voor de behandeling.

9.3.           Tijdens de behandeling volgt de cliënt adviezen van de behandelaar in beginsel op. Wanneer de cliënt de adviezen van diens behandelaar niet of onvolledig opvolgt komt dit voor risico en rekening van de cliënt.

9.4.           Praktijk Iseger en haar behandelaars verplichten geen enkele cliënt tot het ondergaan van een behandeling. Alle behandelingen geschieden op basis van volledige vrijwilligheid en in opdracht van de cliënt.

 

10.    Andere behandelingen c.q. behandelmethoden

10.1.        Iedere cliënt is vrij om elders informatie in te winnen betreffende andersoortige, dan wel gelijksoortige behandelmethoden. Opdrachtnemer zal de cliënt nimmer verhinderen om te kiezen voor een andere behandelmethode.  

10.2.        Opdrachtnemer is niet verplicht de cliënt op andersoortige behandelmethoden te wijzen c.q. cliënt daarover te informeren. Het inwinnen van informatie over andersoortige behandelmethoden is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

10.3.    Opdrachtnemer verplicht zich eender de cliënt te informeren over andersoortige behandelmethoden c.q. behandelingen wanneer opdrachtnemer van mening is dat deze behandelmethoden noodzakelijk zijn voor de acute gezondheid van de cliënt. Het niet opvolgen van deze andersoortige behandeladviezen van opdrachtnemer is voor risico en rekening van de cliënt.

10.4.       De cliënt informeert de opdrachtnemer over andere lopende medische trajecten, veranderend medicijngebruik of andere mogelijk belangrijke situaties die invloed hebben of kunnen hebben op de behandeling van de cliënt, ook wanneer deze tijdens de behandeling door andere zorgtrajecten worden ingezet. Wanneer de cliënt zijn behandelaar bij Praktijk Iseger niet of niet volledig informeert komen de gevolgen daarvan voor risico en rekening van de cliënt.

 

11.    Uitvoering van de behandeling en het betrekken van derden daarbij

11.1.      Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst.

11.2.         Opdrachtnemer voert de behandeling in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

11.3.         Voor zover een goede uitvoering van de behandeling dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) de behandeling door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de cliënt doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

11.14.        Opdrachtnemer verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut
of arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 

11.5.        Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedeelte van de behandeling dat door derden wordt verricht voorzover deze derden dienaangaande zelf een overeenkomst met de cliënt zijn aangegaan.

11.6.        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

11.7.         Indien is overeengekomen dat de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

12.    Wijziging van de opdracht en uitbreiding behandeling

12.1.       De cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning van de behandeling kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de behandeling en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van cliënt tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de behandeling, zal de opdrachtnemer in overleg met de cliënt de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meer langdurige dan wel extra behandelingen, zal dit als een aanvullende opdracht aan de cliënt in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

12.2.         De meer langdurige c.q. extra behandelingen zullen worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat deze worden verricht.

 

13.    Tarieven

13.1.      Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

13.2.         In de vastgestelde tarieven van opdrachtnemer is inbegrepen de gereserveerde tijd voor de specifieke behandeling, verslaglegging van de behandeling en telefoonkosten of E-mail voor overleg buiten de behandeling. Wanneer tijd m.b.t. begeleiding van de behandeling ver overschreden worden kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Uw behandelaar stelt u hiervan vooraf op de hoogte. Voor alle behandelingen geldt dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van de behandelingstijd declaratie plaatsvindt na overleg met de cliënt.

13.3.    Het opstellen van medische verklaringen voor specialisten of andere doeleinde, of administratieve handelingen worden aan cliënt gedeclareerd tegen een uur tarifering.

13.4.        Bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

13.5.         Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder de cliënt voorafgaande schriftelijke mededeling te doen – het tarief te verhogen.

13.6.         Opdrachtnemer zal de cliënt het voornemen tot verhoging van het tarief, de omvang hiervan, en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden via de website en via mededeling in de praktijk.

13.7.         Indien de cliënt de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de cliënt gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.


14.    Het bestellen en retourneren van producten

14.1.      Wanneer de cliënt via opdrachtnemer producten bestelt, verplicht de cliënt zich deze producten af te nemen met     
    de daaraan vasthangende betaalverplichting. Klachten over het product dienen binnen zeven dagen na  
    verzending of overhandiging aan de cliënt kenbaar te zijn gemaakt. Klachten en/of reclames na deze periode
    worden niet in behandeling genomen en ontheffen de cliënt niet van diens betalingsverplichting.

14.2.    Wanneer de cliënt producten heeft afgenomen, en een behandeling afbreekt of klaar is met een behandeling is de gelegenheid aanwezig om de nieuwe producten te retourneren, mits deze nog in deugdelijke staat en gesloten verpakking verkeren, en de THT- (tenminste houdbaar tot) vervaldatum niet of nog niet bereikt is. Producten dienen maximaal 1 maand na het laatste bezoek te worden geretourneerd.

     

15.    Betalingsvoorwaarden

15.1.         Betalingen dienen te geschieden middels PIN-betaling of contante betaling.

15.2.         Goederen die opgestuurd worden dienen betaald te worden binnen acht dagen na de factuurdatum, tenzij door de cliënt en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.  

15.3.         Na de vervaldatum is de cliënt in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in gebreke is tot aan het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van betaling door de cliënt 22 dagen na vervaldatum bedragen elke keer de vastgestelde administratieve kosten die ten laste van cliënt komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

15.4.         Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt, tenzij deze opschorting in strijd zal zijn met de redelijkheid en billijkheid

15.5.         Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer daarvan melding doen bij het Bureau Kredietregistratie.

15.6.         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

15.7.       Opdrachtnemer heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

15.8.       Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de cliënt, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de cliënt, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

15.9.         Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover in een rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de cliënt een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

 

16.    Onderzoek, recht van reclames en klachten

16.1.      Reclames over de verrichte behandelingen dienen op straffe van verval door de cliënt binnen een week na factuurdatum, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende behandelingen schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

16.2.       Reclames wegens vermeende schade dienen op straffe van verval van recht schriftelijk, binnen vijf werkdagen na het tijdstip waarop de schade redelijkerwijs voor het eerst kon worden geconstateerd, te geschieden.

16.3.         Iedere cliënt is gerechtigd een klacht in
te dienen bij Praktijk Iseger. Deze klacht dient ten eerste ingediend te worden
bij de opdrachtnemer. Wordt deze klacht niet naar wens van de cliënt opgelost
kan de klacht naar de beroepsvereniging doorgezet worden. Praktijk Iseger heeft
zich daartoe aangesloten bij V.B.A.G (Vegatest Methodiek) B.A.T.C (Vegatest Methodiek)
en de B.V.A.T (Aps Therapie). Wordt de klacht middels deze weg nog niet naar
wens van de cliënt opgelost kan de cliënt de klacht melden bij de klachtenfunctionaris
van de CAMCOOP.
 

16.4.         Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de behandelingen alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

16.5.     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor na het verstrijken van de in artikel 16.1 en 16.2 genoemde termijn klachten niet meer in behandeling te nemen en het recht op reclame als verwerkt te beschouwen. 

16.6.         Het recht op reclame laat de betalingsverplichting van de cliënt onverlet.

16.7.     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20.

 

17.    Opzegging

17.1.        Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde eenzijdig beëindigen.

17.2.     Bij voortijdige beëindiging door de cliënt heeft opdrachtnemer recht op compensatie van de tot dan toe gemaakte kosten. Voortijdige beëindiging schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

17.3.        Bij voortijdige beëindiging door de cliënt zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

17.4.         Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

 

18.    Opschorting en ontbinding

18.1.         Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

         De cliënt de verplichtingen uit de behandelingovereenkomst niet of niet volledig nakomt;

         Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de gevreesde tekortkoming haar rechtvaardigt.

         De cliënt bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

18.2.        Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de cliënt zich niet houdt aan eerder gestelde verplichtingen in artikel: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 of 17. Opdrachtnemer sluit echter alle verantwoording voor mogelijke gezondheidsrisico’s van cliënt uit die mogelijk voortvloeien uit opschorting of ontbinding.

18.3.      Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.4.         Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

18.5.         Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

19.    Teruggave ter beschikking gestelde zaken

19.1.       Indien opdrachtnemer aan de cliënt in het kader van de behandeling zaken ter beschikking heeft gesteld is de cliënt gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening en risico van de cliënt.

19.2.         Indien de cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 19.1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de cliënt te verhalen.

 

20.    Aansprakelijkheid

20.1.     Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde of verwachte resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten

20.2.          Opdrachtnemer verplicht zich ten alle
tijden een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 

20.3.     Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

20.4.     In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

20.5.        In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de cliënt (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade. 

20.6.        De aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt geheel te vervallen indien de cliënt niet binnen de termijn van artikel 12.1 na het optreden van de schade opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

 

21.    Overmacht

21.1.    Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

21.2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder inbegrepen. In dit geval zal alles in het werk gesteld worden om voor waarneming zorg te dragen.

21.3.        Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

21.4.        Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de cliënt.

21.5.         Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

22.    Geheimhouding

22.1.      Voor beide partijen geldt – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij tot verstrekking van vertrouwelijke gegevens – Geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

22.2.         Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

23.    Dossier

23.1.       Opdrachtnemer is gerechtigd haar dossier
van de cliënt, houdende relevante informatie met betrekking tot diens
werkzaamheden aangaande de cliënt, na verloop van twintig jaren te vernietigen.

23.2.       De cliënt heeft altijd het recht inzage te
hebben in zijn of haar eigen dossier.
23.3.
 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten enz. ten behoeve van de cliënt, zijn te gebruiken door de cliënt en zijn te vermenigvuldigen door de cliënt ten behoeve van eigen gebruik. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door de cliënt zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Opdrachtgever zal alleen met uitsluitend schriftelijke toestemming van cliënt dossiergegevens aan derden inzichtelijk verschaffen.

23.4.         Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Hieronder valt onder andere;

         Ervaringen van de cliënt anonimiseren en delen op websites van Praktijk Iseger of schriftelijk binnen of buiten de praktijk.

         Ervaringsverhalen die de cliënt met naam en/of toenaam deelt met Praktijk Iseger kunnen op websites van Praktijk Iseger of schriftelijk binnen of buiten de praktijk gedeeld worden.

         Identificeerbare bestanden als foto’s, tekstberichten, sociale media- of andere mediaberichten die de cliënt deelt kunnen worden gedeeld op websites van Praktijk Iseger of schriftelijk binnen of buiten de praktijk.

De cliënt bepaald elke keer zelf aan de hand van de door haar of hem verstrekte informatie en de aard hiervan hoe deze informatie gedeeld wordt. Dat wil zeggen, wanneer de cliënt geen persoonlijke gegevens deelt in zijn of haar verhaal, deze gegevens anoniem zullen blijven. Verstrekt de cliënt deze gegevens wel, kunnen deze in dezelfde hoedanigheid gedeeld worden.

 

24.    Geschillen

24.1.        Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

 

25.    Toepasselijk recht 

25.1.         Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.


26.    Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van opdrachtnemer persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring die u aantreft op de website van Praktijk Iseger: www.praktijkiseger.nl

In aanvulling op het voorgaande lid merkt opdrachtnemer nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking. Echter sluit opdrachtnemer in alle vormen de verantwoording van verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens verantwoording uit wanneer deze omstandigheden zich voordoen.


Aldus op 17 juni 2021 vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Tiel.